අලුත්ම පොත කේපොයින්ට් KPoint Our Latest Publication

KPoint cover

කේපොයින්ට් නවකතාව ගැන හැඳින්වීම Introduction to KPoint

සිංහල 

English

පොත මිළ දී ගන්න හැටි පහත Check below to buy the book

විකිණීමට තිබෙන පොත්හල්
Bookshops selling our books

 කේපොයින්ට් 2018 අගොස්තු අවසන් සතියේ දිවයිනේ ප්‍රධාන පොත්හල්වලට එනවා. 

KPoint can soon be bought from major bookshops of the country. 

විස්තර පසුව Await details

කේපොයින්ට් රටේ ඕනෑම තැනකට තැපැල් කරනවා. කිසිදු තැපැල් ගාස්තුවක් අයකරන්නේ නැහැ.

KPoint will be mailed to any part of Sri Lanka without additional postage fee 

විස්තර මෙතැනින් Details here

කේපොයින්ට් ලොව ඕනෑම තැනකට තැපැල් කරනවා. තැපැල් ගාස්තු සමග

KPoint will be mailed to any country in the world 

විස්තර මෙතැනින් Details here